Toll Free 877-BRAEMAC | (877) 272-3622

LCD Graphic Displays

NHD-12232AZ-FL-YBW

NHD-12232AZ-FL-YBW

• 122x32 Pixels
• STN-Y/G
• Y/G LED backlight
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp (-20 to +70c)
• SBN1161G_M18 Controller
• RoHS

NHD-12232AZ-FSW-GBW

NHD-12232AZ-FSW-GBW

• 122x32 Pixels
• STN-GRAY
• WHITE LED side backlight
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp (-20 to +70c)
• SBN1161G_M18 Controller
• RoHS

NHD-12232KZ-NSW-BBW-P

NHD-12232KZ-NSW-BBW-P

• 122x32 Pixels
• STN-BLUE(-)
• WHITE LED side backlight
• Transmissive
• 6:00
• Wide Temp (-20 to +70c)
• w/ pin connector
• RoHS

NHD-12232WG-EYYH-V#A

NHD-12232WG-EYYH-V#A

• Non-Stocked: 100pc MOQ
• 122x32 Pixels
• STN-Y/G
• Y/G LED backlight
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp (-20 to +70c)
• RoHS

NHD-12864AZ-FL-GBW

NHD-12864AZ-FL-GBW

• Non-Stocked: 100pc MOQ
• 128x64 Pixels
• STN-GRAY
• Y/G LED backlight
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp(-20 to +70c)
• RoHS

NHD-12864AZ-FL-YBW

NHD-12864AZ-FL-YBW

• Non-Stocked: 100pc MOQ
• 128x64 Pixels
• STN-Y/G
• Y/G LED backlight
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp(-20 to +70c)
• RoHS

NHD-12864AZ-FSW-FBW

NHD-12864AZ-FSW-FBW

• 128x64 Pixels
• FSTN(+)
• WHITE LED backlight
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp(-20 to +70c)
• RoHS

NHD-12864AZ-FSW-GBW-VZ

NHD-12864AZ-FSW-GBW-VZ

• 128x64 Pixels
• STN-GRAY
• White LED backlight
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp(-20 to +70c)
• (-10V Neg Volt,R3=10kohm)
• RoHS

NHD-12864AZ-NSW-BBW-TR

NHD-12864AZ-NSW-BBW-TR

• 128x64 Pixels
• STN-BLUE(-)
• WHITE LED backlight
• Transmissive
• 6:00
• Wide Temp(-20 to +70c)
• RoHS

NHD-12864MZ-FSW-GBW-L

NHD-12864MZ-FSW-GBW-L

• 128x64 Pixels
• STN-GRAY
• WHITE LED backlight(20mA)
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp (-20 to +70c)
• NT7108C Controller
• RoHS
NHD-12864WG-BTFH-V#N

NHD-12864WG-BTFH-V#N

• 128x64 Pixels
• FSTN(+)
• WHITE LED backlight
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp (-20 to +70c)
• w/Built-in NV
• RoHS

NHD-12864WG-BTGH-T#N

NHD-12864WG-BTGH-T#N

• 128x64 Pixels
• STN-GRAY
• WHITE LED backlight
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp (-20 to +70c)
• w/Built-in NV & Temp Comp
• NT7108C controller
• RoHS

NHD-12864WG-BTMI-V#N

NHD-12864WG-BTMI-V#N

• 128x64 Pixels
• STN-BLUE(-)
• WHITE LED backlight
• Transmissive
• 6:00
• Wide Temp (-20 to +70c)
• w/Built-in NV
• NT7108C controller
• RoHS

NHD-12864WG-CTFH-V#N

NHD-12864WG-CTFH-V#N

• 128x64 Pixels
• FSTN(+)
• WHITE LED backlight
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp (-20 to +70c)
• w/Built-in NV
• RoHS

NHD-12864WG-FTFH-VZ#

NHD-12864WG-FTFH-VZ#

• 128x64 Pixels
• FSTN(+)
• WHITE LED backlight
• Transflective
• 6:00
• Wide Temp (-20 to +70c)
• w/Built-in NV
• Neotec Driver
• RoHS

[12 3 4  >>